Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 11 năm 2022

Thứ ba, 31 Tháng 1 2023
Trong tháng 11 năm 2022, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 452.448 lượt, giảm 7,1% so với tháng 10;

Lũy kế 11 tháng năm 2022, Kiên Giang ước đón 7.057.884 lượt, tăng 164,7% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 126% so với kế hoạch năm 2022. Trong đó, khách quốc tế 34.313 lượt, tăng 3,2% so với tháng 10; lũy kế 11, khách quốc tế 194.555 lượt, đạt 97,3% so với kế hoạch năm 2022;

Khách tham quan khu, điểm du lịch 234.166 lượt, giảm 13,7% so với tháng 10; lũy kế 11, đạt 3.765.344 lượt, tăng 170% so với cùng kỳ, đạt 114,1% so với kế hoạch năm 2022;

Khách có lưu trú 214.757 lượt, tăng 1,6% so với tháng 10; lũy kế 11 tháng đạt 3.129.398 lượt, tăng 158,9% so với cùng kỳ, đạt 139,1% so với kế hoạch năm 2022;

Tổng thu từ du lịch đạt 984,3 tỷ đồng, tăng 3,9% so với tháng 10, lũy kế 11 tháng đạt 9.668,1 tỷ đồng, tăng 263,2% so với cùng kỳ, đạt 124,8% so với kế hoạch năm;

Riêng Phú Quốc tháng 11 đón 324.352 lượt khách tham quan du lịch; lũy kế 11 tháng đầu năm đạt 4.751.421 lượt, tăng 146,3% so cùng kỳ, đạt 125,0% so với kế hoạch năm 2022; trong đó, khách quốc tế 33.947 lượt, lũy kế 11 tháng, khách quốc tế 191.754  lượt đạt 106,5% so với kế hoạch năm 2022;
 
Chỉ tiêu Thực
hiện
Tháng
10
 
Ước
Thực
hiện
Tháng
11
Luỹ kế từ đầu năm
Ước
TH
So với
Cùng kỳ (%)
So với
Kế hoạch (%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 486.907 452.448 7.057.884 264,7 126,0
Khách quốc tế (lượt) 33.260 34.313 194.555 95,4 97,3
Trong đó: Phú Quốc (lượt) 335.715 324.352 4.751.421 246,3 125,0
Khách quốc tế (lượt) 32.632 33.947 191.754 93,9 106,5
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 271.243 234.166 3.765.344 270,0 114,1
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 211.332 214.757 3.129.398 258,9 139,1
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 2,6 2,5 2,6 110 107,6
Khách quốc tế (ngày/khách) 4,6 4,5 4,5 51,0 99,3
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) 947,3 984,3 9.668,1 363,2 124,8
Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) 814,9 870,4 2.163,3 100,3 32,0
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 894 910 910 101,8 98,9
Số phòng (phòng) 29.428 31.848 31.848 108,2 106,2
 
Sở DLKG (Trần Linh)