​Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 12 năm 2022

Thứ ba, 31 Tháng 1 2023
Trong tháng 12 năm 2022, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 508.144 lượt, tăng 11,8% so với tháng 11;

Lũy kế 12 tháng năm 2022, Kiên Giang ước đón 7.568.182 lượt, tăng 142,1% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 135,1% so với kế hoạch năm 2022. Trong đó, khách quốc tế 32.946 lượt, tăng 10,0% so với tháng 11; lũy kế 12, khách quốc tế 223.135 lượt, đạt 111,6% so với kế hoạch năm 2022;

Khách tham quan khu, điểm du lịch 253.395 lượt, tăng 5,1% so với tháng 11; lũy kế 12, đạt 4.025.594 lượt, tăng 150,4% so với cùng kỳ, đạt 122% so với kế hoạch năm 2022;

Khách có lưu trú 249.098 lượt, tăng 18,6% so với tháng 11; lũy kế 12 tháng đạt 3.373.795 lượt, tăng 136% so với cùng kỳ, đạt 149,9% so với kế hoạch năm 2022;

Tổng thu từ du lịch đạt 998 tỷ đồng, tăng 10,4% so với tháng 11, lũy kế 12 tháng đạt 10.586 tỷ đồng, tăng 230,9% so với cùng kỳ, đạt 136,7% so với kế hoạch năm;

Riêng Phú Quốc tháng 12 đón 349.485 lượt khách tham quan du lịch; lũy kế 12 tháng đạt 5.099.870 lượt, tăng 116,7% so cùng kỳ, đạt 134,2% so với kế hoạch năm 2022; trong đó, khách quốc tế 32.832 lượt, lũy kế 12 tháng, khách quốc tế 220.586 lượt, đạt 122,5% so với kế hoạch năm 2022;
 
Chỉ tiêu Thực
hiện
Tháng
10
 
Ước
Thực
hiện
Tháng
11
Luỹ kế từ đầu năm
Ước
TH
So với
Cùng kỳ (%)
So với
Kế hoạch (%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 454.602 508.144 7.568.182 242,1 135,1
Khách quốc tế (lượt) 29.947 32.946 223.135 6.375 111,6
Trong đó: Phú Quốc (lượt) 323.316 349.485 5.009.870 216,7 143,2
Khách quốc tế (lượt) 29.947 32.832 220.586 6.301 122,5
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 241.021 253.395 4.025.594 250,4 122,0
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 210.056 249.098 3.373.795 236,0 149,9
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 2,6 2,5 2,6 110,0 107,2
Khách quốc tế (ngày/khách) 4,3 5,0 4,6 45,8 100,2
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) 904,1 998,0 10.586,0 330,9 136,7
Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) 804,1 852,6 8.086,3 308,7 119,6
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 920 920 920 102,7 100,0
Số phòng (phòng) 31.900 31.900 31.900 106,6 106,3
 
 
Sở DLKG (Trần Linh)