Khách du lịch đến Kiên Giang tháng 01 năm 2023

Thứ ba, 31 Tháng 1 2023
Trong tháng 01 năm 2023, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 614.654 lượt, tăng 88,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, khách quốc tế 33.664 lượt, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 312.407 lượt, tăng 61,8% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 291.696 lượt, tăng 126,6 % so với cùng kỳ. 

Riêng Phú Quốc có 400.821 lượt khách tham quan du lịch, tăng 63,7% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 33.349 lượt, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ;

Tổng thu từ du lịch đạt 1.099,6 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ; trong đó Phú Quốc đạt 905 tỷ đồng, tăng gấp 2,9 lần so cùng kỳ.
 
 
 
Chỉ tiêu
NĂM 2023
Kế
Hoạch
Tháng 01
Ước
TH
So với
cùng kỳ
(%)
So với KH
(%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 8.300.000 614.654 188,3 7,4
Khách quốc tế (lượt) 400.000 33.664 397,8 8,4
Trong đó: Phú Quốc (lượt) 6.000.000 400.821 163,7 6,7
Khách quốc tế (lượt) 350.000 33.349 394,1 9,5
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 4.430.000 312.407 161,8 7,1
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 3.700.000 291.696 226,6 7,9
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 2,6 2,5 96,0 96,4
Khách quốc tế (ngày/khách) 4,6 4,4 - 96,8
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) 13.000 1.099,6 388,4 8,5
Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) 11.500 905,0 390,0 7,9
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 950 950 106,0 100,0
Số phòng (phòng) 32.500 32.500 108,6 100,0
 
Sở DLKG (Trần Linh)