Thông báo Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023

Thứ sáu, 10 Tháng 2 2023
Thực hiện Công văn số 80/VP-KT, ngày 07/02/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chương trình cấp quốc qua về Xúc tiến thương mại năm 2023;

Căn cứ Công văn số 40/CVCT.22-HV, ngày 22/3/2022 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ về việc thông báo Chương trình Khảo sát chuyển đổi số doanh nghiệp - VCCI 2022;

Căn cứ Công văn số 293/BCT-XTTM, ngày 18/01/2023 của Bộ Công thương về việc thực hiện chương trình cấp quốc qua về Xúc tiến thương mại năm 2023;

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang (Trung tâm) thông báo đến Quý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để doanh nghiệp lựa chọn hoạt động phù hợp đăng ký tham gia nhằm tận dụng, khai thác các cơ hội XTTM trong và ngoài nước, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. (văn bản đính kèm).

Trân Trọng!

 
Phòng TT&HTDN