Về KITRA

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang (KITRA), có 3 phòng với các nhiệm vụ chính là xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp
Hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang ( KITRA) gồm có 4 nhóm chính: xúc tiến đầu tư; xúc tiến thương mại; xúc tiến du lịch; Thông tin và Hỗ trợ doanh nghiệp
Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1837/QĐ-UBND về việc chuyển nhiệm vụ sự nghiệp công lập về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch từ các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Du lịch về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang